Coaching -taidot ja valmentava työote johtamiseen


Coaching on kognitiivisen-, positiivisen- ja valmentavan psykologian periaatteiden, erityisesti mielen valmentamisen taitojen viemistä käytäntöön. Se on syvää itsetuntemusta ja itsensä johtamisen taitoja ajatusten, tunteiden, tahdon ja toiminnan alueilla.

Taito katsoa peiliin
Itsensä johtaminen on tämän päivän trendi. Onko itsen ja ihmisten johtamisen taito synnynnäinen ominaisuus? Mitkä ovat edelläkävijän ominaispiirteet? Kun puhutaan toisten johtamisesta, on ensin osattava johtaa itseään, sillä johtamisen toiminta rakentuu itsetuntemuksen ja energian varaan. Ilman itsetuntemusta ihminen ei tunne itsen ja maailman välistä suhdetta tai tunnista tapaansa olla maailmassa. Itsen johtamisesta puhutaan kuitenkin eri varsin kirjavilla termeillä ja useimmiten painopiste on oman toiminnan tavoitteellisessa johtamisessa. Itsen- ja toisten johtamisen taidoista yksi tärkeimmistä on kuitenkin taito katsoa peiliin. Millaista on ajatteluni? Miksi tietyt asiat herättävät vahvoja tunteita? Millainen kehityshistoria on tavoillani ajatella, tuntea ja toimia? Näin ollen voidaan puhua itsetuntemuksen johtamisesta. Se on inhimillistä toimintaa, itsen reflektointia, vahvuuksien löytämistä ja jatkuvaa oppimista omaan intuitioon luottaen.

Tarve muuttua ja halu kehittyä
Miten laaja on näkökulmasi?
Jokaisessa meissä on sisäänrakennettuna kasvun impulssi, tarve muuttua ja halu kehittyä. Kun kehittää itseään, muuttaa samalla ympäristöään. Katse siirtyy itsestä toisiin ja koko maailmaan ja tässä yhteisöllisyyden hengessä voi syntyä paljon suurta. Parempi itsetuntemus saa katsomaan elämää laajemmasta kulmasta. Kun ihminen alkaa viedä elämäänsä haluamaansa suuntaan, se johtaa usein kaikin puolin tyydyttävämpiin elämänolosuhteisiin, onnellisuuden lisääntymiseen samoin kuin työtehon ja -hyvinvoinnin kasvamiseen. Syvenevän itsetuntemuksen kautta omien vahvuuksien, kehittämisen kohteiden ja onnistumisen tapojen tunnistaminen helpottuu. Myös omien tarpeiden ja rajojen löytäminen vahvistuu.
Tässä ajassa, jossa maailman mittasuhteet järkkyvät silmien edessä, kasvaneen sisäisen varmuuden myötä ulkoisen epävarmuuden sietokyky kasvaa. Totta tässä ajassa on myös se, että ympäristöämme koskeva tuhoisa muutos pakottaa meidät ottamaan sisäisen kasvun haasteen vastaan, sillä itsetuntemus auttaa löytämään parhaan mahdollisen työuran ja vastuullisen elämäntavan, joka tukee käsitystä oikeudenmukaisuudesta. Henkilökohtaisen rohkeuden kasvaminen antaa voimaa toimia ensisijaisesti sisäistä ääntä kuunnellen ja koko potentiaali käyttöön ottaen. Uskomalla siihen, että hyvää riittää meille kaikille, syntyy myönteinen ajatus universaalista hyvän kierrättämisestä, jolloin jokaisella hyvällä teolla ja eleellä on suuri merkitys. Vaurautta on se, että kokee voivansa jakaa jotain omastaan on se sitten tietoa, taitoa, aikaa tai materiaa.
Oletko sinä saanut syntyessäsi coaching-taidot?
Coachingin ihmiskuvassa on neljä ulottuvuutta, jotka toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa
keskenään ja ohjaavat myönteistä, vastuullista ja tavoitteellista energiaa. Perustana on fyysinen ulottuvuus, joka sisältää keholliset tarpeemme, rutiinit ja toimii voimakkaana energianlähteenä. Psyykkinen ulottuvuus pitää sisällään tunnemaailman, halut ja tahdon toimien fyysisen ulottuvuuden kanssa yhteistyössä, sillä sen piiriin kuuluvat myös käyttäytymismallit ja sosiaaliset suhteet. Psyykkisen ulottuvuuden päälle rakentuu henkinen ulottuvuus, jonka kulmakivenä toimii ihmisen kyky suunnata huomio itsensä ulkopuolelle ja katsoa itseä myös ulkopuolisin, toisen ihmisen silmin - ja taito  arvioida omaa sisäistä ja ulkoista maailmaa. Erityisesti henkinen energia syntyy tilannetietoisuudesta, itsesäätelykyvystä, rohkeudesta, myötätunnosta ja ennen kaikkea läsnäolon taidosta. Tietoinen ajattelu on tälle ulottuvuudelle merkittävin työväline, koska vasta tietoisuus tavoista, asenteista ja käyttäytymismalleista antaa mahdollisuuden muuttaa niitä. Korkeimpana ulottuvuutena toimii merkitysulottuvuus, jolle ominaista on etsiä jatkuvasti elämän tarkoitusta ja merkitystä. Tunnistaessaan elämäänsä ohjaavat myönteiset arvot ja päämäärät, ihminen kykenee kasvamaan omien rajojensa myötäiseksi ja elämään täydesti sellaisessa mielentilassa ja ympäristössä, joka vastaa hänen käsitystään kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja onnesta. 

Syntymälahjana voi saada erityisiä taitoja, kuten poikkeuksellisen kyvyn keskittyä, kuunnella, kysyä, kannustaa ja kunnioittaa. Nämä moniulotteiset kyvyt omaava on tietämättään käyttänyt coaching -taitoja, jotka edesauttavat menestyksekästä toimintaa. Coaching –koulutuksessa näiden pedagogisten ydintaitojen harjoittamiseen yhdistetään ratkaisukeskeinen valmennusprosessi, johon liitetään vahvan ja vaikuttavan itsetuntemustyöskentelyn lisäksi erilaisia käytännönläheisiä menetelmiä ja työkaluja, joiden myötä taitoja on mahdollista lähteä vahvistamaan niin itsessä kuin toisissa dialogin avulla.
Millaisia ovat itsetuntemukseltaan vahvan ihmisen tunnusmerkit?
Mikä on tulevaisuuden suuntasi?
 Itsensä hyvin tunteva ihminen on hyväntahtoinen ja    persoonaltaan eheä. Hän on käynyt sopivasti läpi menneisyyttään tietääkseen miten on rakentunut. Riittämättömyyden ja häpeän tunteet eivät rajoita mieltä, vaan hän kykenee elämään hetkessä ja luottamaan tulevaan. Hän kohtaa haasteet rauhassa ja elää ja toimii sen mukaisesti, mihin uskoo ja mitä arvostaa. Hän ei yritä liikaa, vaan uskaltaa ottaa aikaa ajattelulle, tunteille ja unelmille. Oman historiansa läpikäymisestä syntyy elämänkokemuksen myötä intuitiivinen herkkyys, tarkka vaisto, mistä kehittyy myös kyky katsella sekä eteen- että taaksepäin eripituisilla perspektiiveillä. Mitä pidempi kyky ihmisellä on oppimisen näkökulmasta katsella taaksepäin, sitä pidemmälle yltää myös visio tulevaisuudesta. Onnistumisten huomaaminen kasvattaa itseluottamusta, mikä puolestaan lisää itseymmärrystä ja -tuntemusta.  Syntyy myönteisen oppimisen kehä.


Mikä on sinun päämääräsi? Miten menet sitä kohti?
Itsensä tunteva ihminen ottaa toiset huomioon arvostaen erilaisuutta ja erilaista osaamista ymmärtäen ja kunnioittaen myös vastustajiaan ja kilpailijoitaan. Hän on empaattinen omaten sekä myötäelämisen- että näkökulman vaihtamisen taidot. Hän tunnistaa sen, mitä voi antaa itselleen, toisille ja organisaatiolle sen lisäksi, mitä voi itse siltä saada. Itsensä tunteva ihminen kysyy jatkuvasti: mikä on minun lahjani maailmalle, miten voin käyttää sitä? Hän toimii ja johtaa omalla esimerkillään tunnistaen myös oman rajallisuutensa. Hän toimii ennustettavasti, koska tunnistaa omat päätöksentekomekanisminsa ja liikkeelle panevan voiman, ja se synnyttää ympärille luottamusta. Hänellä on kyky ennakoida ja tunnistaa tilanteita huolehtien kokonaisuudesta ja hän on valmis ajoittain tinkimään omasta mukavuudestaan. Häntä kuvaa toimintatyyliltään joustavuus ja hän ottaa monipuoliset keinot käyttöön, kun päämäärä on kirkas. Hän ymmärtää rutiinien energiaa vapauttavan voiman ja omaa kyvyn myös spontaaniin toimintaan.

Itsensä tunteva ihminen luo omalla energiallaan ja ymmärtämyksellään innoitusta ympärilleen, sillä elämäntehtäväänsä toteuttavana häntä ympäröi myönteisyys, josta hänen vaikutuspiirissään olevat saavat osansa. Hän voi olla persoonalleen ja temperamentilleen sopivalla tavalla sekä innostaja, kannustaja että mahdollistaja. Hän on taitava viestijä ja osaa luoda osallistavaa ilmapiiriä siten, että kaikki haluavat ampua panoksensa samaan tauluun. Hän jakaa tietoa, poistaa sekä henkisiä että konkreettisia esteitä, kohtaa ihmisiä tunnetasolla ja auttaa kehittymään. Hän antaa toisille tilaa kasvaa ja kehittyä aktiivisina ajattelijoina ja ideoijina ja hän arvostaa tunteiden ja toiminnan vapautta, vastuunottoa ja avointa, luottamuksen ilmapiirissä käytävää keskustelua, jonka mahdollistaa hänen vaalimansa myötätuntoinen, yhteisöllinen arvokulttuuri. Hän on kiinnostunut alaisistaan, tukee vahvuuksia ja valaa uskoa sekä kertoo oikeuksista, mutta osaa olla myös tiukka muistuttaen velvollisuuksista.


Mitä horisontissasi siintää?
Itsensä tunteva ihminen tietää, että ajatukset eivät ole aina totta, eikä ihminen ole sama kuin tunteensa. Hän tuntee omat puolustusmekanisminsa ja tietää, että muutos- tai kriisitilanteissa tunteita projisoidaan ympäristöön ja hän sietää sen, ettei joka tilanteessa yhteistä säveltä synny. Hän ymmärtää keskittyä työn tekemiseen, sillä koko orkesterin ei tarvitse kantaa kapellimestarin vastuuta. Stressinhoito ja rauhoittuminen perustuvat kykyyn ottaa etäisyyttä stressaaviin olosuhteisiin. Kyvystään toimia tämänkaltaisen paineen alla hän luottaa vanhaan freudilaiseen ”totuuteen”: ihminen on terve, kun hänellä on kyky tehdä työtä, leikkiä ja rakastaa. Hän tietää myös, että unelmat pitävät sisällään valtavasti psyykkistä energiaa ja ovat siten tarkoituksenmukaisen toiminnan kaikupohja, innoituksen lähde ja myönteisten tunteiden luomisen apuvoima. Niinpä hän järjestää työpaikalla yhteistä tiimiaikaa ja vapaa-ajallaan aikaa niille asioille, jotka tuovat mielihyvää ja voimaannuttavat. Hän uskaltaa ympäröidä itsensä merkityksellisillä ja tasapainoisilla ihmissuhteilla ja huolehtii terveydestään pitäen kunnostaan huolta, sillä se on  kaiken perusta.
 

Coaching-koulutukseen?
Itsensä hyvin tunteva ihminen toimii ennen kaikkea valmentavalla otteella johtaen omaa ja toisten itsetuntemusta. Jos tunnistit tästä kuvauksesta asioita, joissa haluaisit kehittyä, suosittelen lämpimästi hakeutumista coaching-koulutukseen. Positiiviseen-, kognitiiviseen- ja valmentavaan psykologiaan perustuvat integatiiviset coaching- ja valmennustaidot antavat tieteellisen ja käytännönläheisen perustan itsetuntemuksen kehittymiseen sekä nykyaikaiseen itsensä ja toisten johtamiseen.
Coachingin vahvuus on toimia siltana teoriasta käytäntöön. Menetelmän poikkitieteellisyys yhdistää ja soveltaa tietoutta seuraavilla aloilla: kasvatus- ja käyttäytymistieteellinen käsitys ihmisen itseohjautuvuudesta oppimisessa, tiimipedagoginen kokemuksellisuuden arvokkuus, hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen ote toiminnan ohjauksessa sekä mielen filosofia. Coaching voidaan määritellä olevan positiiviseen-, kognitiiviseen- ja valmentavaan psykologiaan sekä ratkaisukeskeiseen toimintaorientaatioon pohjautuva tavoitteellinen ja käytännönläheinen työskentelymenetelmä, joka ammentaa lisäksi parhaiten toimivia työkaluja mielen ja ajattelun filosofiasta, aikuiskasvatustieteestä, sosiaalitieteistä, urheiluvalmennuksesta, työnohjauksesta, psykoterapian eri suuntauksista sekä neuro- ja johtamistieteistä, kuten NLP:sta (neuro lingvistic programming). Työskentelymenetelmän lisäksi se on psykologista pääomaa eli myönteinen ja mahdollisuuskeskeinen asenne – tapa katsoa maailmaa, olla ja elää. Se on arvoperustaista oman ydinminän kuuntelemista, sisältä ohjautumista, itselle tärkeiden asioiden toteuttamista, tietoista läsnäoloa sekä kiireettömyyttä. 
Mikä on sinun todellinen potentiaalisi?
Coaching –koulutuksesta vahvan ja vaikuttavan tekee se, että opiskelijoilta edellytetään yhtä aikaa sekä valmiutta ammatillisen prosessin haltuun ottamiseen, että oman henkilökohtaisen kasvuprosessin läpikäymiseen. Se, että pystyy auttamaan toisia itsetuntemuksen lisäämisessä, vaatii omien ajatusten, tunteiden, puolustusmekanismien, uskomusten, arvojen ja käytös- ja toimintamallien syvempää ymmärtämistä. Ohjenuorana kulkee totuus siitä, ettet voi tiedä ihmistä sen pidemmälle missä olet itse käynyt. Jotta voi ymmärtää moninaisuutta ja arvostaa erilaisia ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä toisessa ja asettua läsnä ollen matkakumppaniksi toisen kasvulle, se edellyttää omien esteiden purkamista ja sokeiden pisteiden tunnistamista ja oman potentiaalin vapauttamista. 

Ongelmien ratkaiseminen ja nykytilanteessa pärjääminen on sen ajattelemista, mikä on olennaista ja tärkeää juuri nyt. Tule mukaan rakentamaan positiivisen vahvistamisen ja arvostamisen kulttuuria, jossa pääpaino on tekemisen, yrittämisen ja kokeilemisen kautta kehittymisessä, kannustamisessa, omien vahvuuksien tunnistamisessa ja ennen kaikkea jokaisen ihmisen hyvän tahdon ja kauneuden näkemisessä. Koulutus kannattaa aina; se on pääomaa, jota kukaan ei ota pois. Mitä tänään kylvät, sitä kastelet huomenna ja niität tulevaisuudessa!
Rovaniemellä Lapin kesäyliopistossa marraskuussa 2019 alkavasta koulutuksesta voit lukea täältä:  
 
Lisätietoa Valmentamon koulutuksista ja seuraavasta Oulussa alkavasta ryhmästä löydät täältä:

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Mieleen vaikuttamisen taitoja

Oodi positiivisuudelle - Mitä annettavaa sinulla on elämälle?